Avís Legal

La informació legal sobre la web, a la teva disposició

Informació general

El titular de la web www.alphanet.cat (en endavant, la “Web”) és la societat Alphanet Security Systems, S.L. (en endavant, “Alphanet”). A continuació, es detallen les dades d’identificació:

 • Titular: Alphanet Security Systems, S.L.
 • Domicili Social: Carrer Pablo Iglesias, 54,08302, Mataró (Barcelona)
 • Correu electrònic: comunicacio@alphanet.cat
 • Telèfon: 93 113 72 52 F: B-65265415
 • Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 41709, foli 44, fulla B394059, inscripció 1ª.

Pel desenvolupament de la seva activitat, Alphanet disposa de la corresponent autorització administrativa, segons l’establert per l’Ordre INT/314/2011, de 1 de febrer, sobre empreses de seguretat privada. Les dades d’aquesta autorització són D.G.S.C. 07/2009 i l’òrgan encarregat de la supervisió d’aquesta autorització és el departament d’Interior.

Objecte de la web

La Web té per objecte posar a la disposició dels usuaris:

 1. Tota la informació relativa als serveis i activitats d’Alphanet;
 2. Informació general en matèria de protecció de dades de caràcter personal que Alphanet posa a disposició del seus usuaris a través d’un blog (en endavant, el “Blog”) que contindrà:
 1. Informació dels drets i deures en matèria de protecció de dades de caràcter personal; i
 2. L’accés al servei de consultes referents a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Accés i utilització de la web

El present Avís Legal regula l’accés i la utilització de la Web. Aquest accés i utilització per part dels usuaris comporta l’acceptació del present Avís Legal, així com la seva Política de Privadesa i Cookies.

Alphanet es reserva el dret a revisar el present Avís Legal a qualsevol moment per motius legals, tècnics o per canvis en la prestació de la Web o en la normativa, així com modificacions que poguessin derivar-se de codis tipus aplicables o, si escau, per decisions corporatives estratègiques.

Obligacions dels usuaris

Com a condició per a l’accés i ús de la Web, així com al servei de consultes del Blog descrit a la clàusula anterior, l’usuari coneix i accepta que:

  1. L’accés i ús a la Web està subjecte a tot moment al compliment del present Avís Legal;
  2. L’accés i ús a la Web és única i exclusivament per les finalitats establertes a l’apartat 2 del present Avís Legal; i
  3. Farà un ús responsable i raonable de la Web i dels seus continguts, segons les possibilitats i finalitats per les quals estan concebudes respectivament.

  Normes d’ús

  Queda expressament prohibit:

   • Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis, amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal i altres condicions aplicables, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Web;
   • Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Alphanet o a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
   • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts de la Web, tret que es compti amb l’autorització d’Alphanet;
   • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la Web, així com de la xarxa, el sistema o equips informàtics (programari i maquinari) d’Alphanet o de tercers, o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;
   • Presentar o contribuir a qualsevol contingut, comentari o opinió que pugui ser considerat difamatori, racista, sexista, xenòfob, discriminatori, pornogràfic, violent o que, de qualsevol manera siguin contraris a la moral, l’ordre públic o els bons costums, o resulti clarament il·lícits o il·legals;
   • Interferir o manipular qualsevol sistema de classificació o sistema de resposta dels usuaris; i
   • Presentar o aportar qualsevol informació o comentari sobre una altra persona sense el permís d’aquesta persona

   L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Alphanet pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut del present Avís Legal o de la legislació aplicable.

   Així mateix, Alphanet pot comprovar, moderar, rebutjar o eliminar qualsevol contingut que s’inclogui al Blog si considera que incompleix amb alguna o totes les normes d’ús d’aquesta clàusula.

   L’incompliment d’alguna o totes les normes d’ús incloses en aquesta clàusula constitueix un incompliment del present Avís Legal, donant el dret a Alphanet a prendre totes o algunes de les següents accions (amb o sense previ avís):

   • Retirada immediata, temporal o permanent del dret de l’usuari a utilitzar la Web;
   • Retirada immediata, temporal o permanent de qualsevol contingut de l’usuari;
   • Emissió d’un advertiment a l’usuari;
   • Emprendre accions legals contra l’usuari, incloent procediments per al reemborsament de tots els costos (incloent, però no limitat a, despeses administratives i legals raonables) resultants de la infracció; i
   • La divulgació d’aquesta informació a les autoritats policials i judicials competents.

   Limitació de responsabilitat

   Alphanet posa a la disposició de l’usuari la seva Web, assumint única i exclusivament la responsabilitat derivada de la diligència que li pogués ser exigible per Llei. Per tant,

   Alphanet no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada del mal ús o de l’ús fraudulent o il·lícit que faci l’usuari de la Web o dels continguts allí allotjats.

   Alphanet farà tot el raonablement possible per vigilar la legalitat dels comentaris, opinions i altra informació que es comuniquin a través del Blog. No obstant això, al no ser possible el control absolut d’aquests, l’usuari serà l’únic responsable de la informació, comentaris, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que es comuniquin, allotgin, transmetin, posin a disposició o exhibeixin a través del Blog.

   Alphanet podrà limitar la publicació al Blog de continguts, opinions, informacions o comentaris que els usuaris d’Alphanet facin arribar, aplicant, si així ho creu oportú, filtres a tals efectes. Això no suposa, de cap manera, l’obligació d’Alphanet de controlar els continguts que puguin difondre’s a través del Blog, sinó la voluntat d’evitar, en la mesura del possible, que a través del Blog puguin difondre’s continguts, comentaris o opinions que puguin ser considerats difamatoris, racistes, sexistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, violents o que, de qualsevol manera contraries a la moral, l’ordre públic o els bons costums, o resultin clarament il·lícits o il·legals, d’acord amb les normes d’ús incloses en la clàusula anterior.

   Alphanet emprarà tots els esforços i mitjans raonables perquè la Web estigui disponible, si bé no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web, ni assumeix responsabilitat alguna per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet de l’usuari. De la mateixa forma, en cap cas

   Alphanet respondrà de:

   1. Els problemes d’accés, disponibilitat i/o continuïtat de la Web que permeten accedir a la mateixa a través d’un terminal mòbil i/o de les funcionalitats que ho integren, quan els mateixos es derivin de factors aliens a l’àmbit de control i activitat d’Alphanet. Per exemple, i sense limitació a, el terminal utilitzat per l’usuari, l’ample de banda disponible, la velocitat de connexió a Internet o la ubicació geogràfica;
   2. Els danys o perjudicis de qualsevol tipus que es puguin causar per la interrupció, terminació o disfunció de la Web per causes no imputables a Alphanet; i
   3. L’existència de virus o altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic i/o en el terminal mòbil de l’usuari. Alphanet no es fa responsable de cap dany i/o perjudici al programari i/o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés i/o ús de la Web.

   Ús d’enllaços

   1. Queda prohibit l’ús de qualsevol recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals algú, usuari o no de la Web, pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, dels continguts de la Web;
   2. Ningú podrà inserir a la seva pàgina web, blog, fòrum, o a qualsevol altra xarxa social, un enllaç, hiperenllaç o vincle similar que redireccioni a la Web o altres URLs de continguts d’Alphanet. Si Alphanet detectés algun enllaç d’aquestes característiques, quedarà plenament legitimada per actuar amb la finalitat d’eliminar aquest enllaç i, si escau, posar-ho en coneixement de les autoritats competents; i
   3. Enllaços de tercers: L’usuari reconeix i accepta que Alphanet no es responsabilitza de l’exactitud o disponibilitat de la informació, el material o el contingut inclòs en llocs web de tercers. Tampoc es responsabilitza del contingut, funcionament, condicions d’ús ni polítiques de privadesa d’aquests llocs web de tercers.

   Propietat intel·lectual i industrial

   Els continguts de la Web, tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva d’Alphanet, excepte aquells continguts facilitats per tercers col·laboradors, quedant per tant prohibida la seva reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

   Alphanet és titular en exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que puguin recaure sobre la Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

   1. Aquells elements que conformin l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de la Web;
   2. L’arquitectura de navegació;
   3. El codi font;
   4. Imatges;
   5. Tecnologia; i
   6. Logotips i altres signes distintius.

   L’ús de la Web no es podrà interpretar com una llicència o dret per utilitzar les marques registrades, noms, logos, imatges o noms comercials d’Alphanet. L’ús de la Web per dur a terme descàrregues, còpies o reproduccions del seu contingut no equivaldrà a la transferència de cap dret sobre el programari o continguts de la Web.

   La utilització no autoritzada, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’Alphanet poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin dels mateixos.

   Protecció de dades

   Alphanet està subjecta a la legislació espanyola de protecció de dades en el referit a la recopilació i processament de dades personals. Per a més informació, l’usuari pot consultar la Política de Privadesa i Cookies.

   Nulitat

   Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal es declarés, total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta declaració només afectarà a aquella disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, romanent vigents totes les altres disposicions.

   Idioma

   L’usuari podrà consultar a qualsevol moment aquest Avís Legal en diversos idiomes, clicant per a això a l’apartat corresponent de la Web.

   No obstant, l’usuari declara conèixer i accepta que en cas de contradicció entre les diferents versions traduïdes del present Avís Legal que Alphanet posa a disposició, prevaldrà la versió en català.

   Legislació i jurisdicció aplicable

   1. L’usuari declara conèixer i accepta que Alphanet està subjecta a la legislació espanyola; i
   2. L’usuari coneix i accepta que el present Avís Legal es regirà per la legislació espanyola, i qualsevol controvèrsia es dirimirà als Tribunals de Barcelona, excepte aquells casos que una disposició legal estableixi una altra jurisdicció a favor de l’usuari.