Política de Privadesa

La informació sobre el tractament de les dades, a la teva disposició

Tractament de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • ALPHANET SECURITY SYSTEMS S.L. (en endavant, “Alphanet”)
 • Domicili: Pablo Iglesias 54, 08302 Mataró (Barcelona)
 • Correu electrònic: comunicacio@alphanet.cat
 • Telèfon: 93 113 72 52
 • I.F.: B-65265415

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar les sol·licituds de contacte enviades a través del formulari de la web.

També gestionem les comunicacions electròniques relacionades amb els serveis i productes que ofereix Alphanet.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades a través del formulari de contacte es conservaran fins que es doni resposta a la consulta realitzada i com a màxim un (1) any a partir de la recepció de la consulta.

Les dades personals proporcionades a la subscripció de les comunicacions electròniques dels serveis i productes d’Alphanet es conservaran sempre que no es revoqui el consentiment.

Les dades personals proporcionades a través de l’aplicació mòbil Alpha Alert es conservaran sempre que no es revoqui el consentiment. Les dades usades per Alpha Alert inclouen informació d’autenticació i la ubicació del dispositiu i són aspectes crítics per a la funcionalitat de l’aplicació Alpha Alert. Reconeixem la importància de la privadesa i seguretat d’aquestes dades, i ens comprometem a protegir-les de manera responsable.

Pot revocar el consentiment en qualsevol moment.

Com revocar el consentiment?

Pot revocar el seu consentiment enviant un correu electrònic a comunicacio@alphanet.cat.

  Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

  La base legal pel tractament de les seves dades és la sol·licitud d’informació de l’interessat a través del formulari de contacte, així com la subscripció de les comunicacions electròniques dels serveis i productes d’Alphanet.

   A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

   No es cedirà dades a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea.

   Limitació d’accés i ús de dades

   Ens comprometem a limitar l’accés, la recopilació, l’ús i la compartició de les dades sensibles i personals dels usuaris adquirides a través de l’aplicació Alpha Alert. Aquestes dades s’utilitzaran exclusivament per a proporcionar funcionalitats essencials del servei i de l’aplicació que compleixin amb les polítiques i les expectatives raonables dels usuaris.

   Publicació d’anuncis

   En cap cas es publiquen anuncis a la nostra aplicació Alpha Alert.

   Campanya de Publicitat o Mailing

   Al acceptar la Política de Privacitat ens autoritza a rebre comunicacions publicitàries i/o emails amb campanyes promocionals que puguin ser del seu interès.

   Transferència de dades a tercers

   En cap cas es transfereixen dades a tercers.

   Seguretat de les dades

   Ens comprometem a gestionar totes les dades sensibles i personals dels usuaris de forma segura, incloent la transmissió segura mitjançant l’ús de criptografia moderna, com el protocol HTTPS.

   Sol·licitud de permisos en temps d’execució

   Utilitzem sol·licituds de permisos en temps d’execució abans d’accedir a les dades amb permisos d’Android, garantint així un control addicional per part dels usuaris sobre les seves dades.

   No venda de dades personals

   Clarifiquem que no venem dades personals ni sensibles dels usuaris. Valorem la privadesa i seguretat dels nostres usuaris i ens esforcem per mantenir alts estàndards ètics en la gestió de les dades personals i sensibles. Si tens alguna pregunta o inquietud sobre la nostra política de privadesa, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

   Quins són els seus drets?

   Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Alphanet es tracten dades personals que els concerneixin, o no.

   Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.

   En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

   Així mateix, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

   Alphanet l’informa que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament segons les condicions i límits previstos en la vigent legislació, dirigint-se per escrit a ALPHANET SECURITY SYSTEMS S.L., Carrer Pablo Iglesias 54, 08302 Mataró (Barcelona), o bé mitjançant correu electrònic a comunicacio@alphanet.cat. En qualsevol cas, haurà d’aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent.

   En cas de considerar-ho oportú, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

   Drets dels interessats

   1. Dret d’accés

   Dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret d’accés a les seves dades personals. Així com:

   a. Les finalitats del tractament;
   b. Les categories de dades personals que es tracti;
   c. Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals;
   d. De ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini;
   e. L’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat, o a oposar-se a aquest tractament;
   f. El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control;
   g. Quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen;
   h. L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament.

   2. Dret de rectificació

   Dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l’interessat tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incomplets, inclòs mitjançant una declaració addicional.

   3. Dret de supressió

   Dret a obtenir del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

   a. Les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats d’una altra manera;
   b. L’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament;
   c. L’interessat s’oposi al tractament;
   d. Les dades personals hagin estat tractats il·lícitament;
   e. Les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s’apliqui al responsable del tractament;
   f. Les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors.

   No obstant això, es regulen una sèrie d’excepcions en les quals no procedirà aquest dret. Per exemple, quan hagi de prevaler el dret a la llibertat d’expressió i informació.

   4. Dret d’oposició

   Dret a oposar-se a qualsevol moment al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d’un tractament. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

   5. Dret a la limitació del tractament

   Dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

   a. L’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud d’aquests;
   b. El tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
   c. El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
   d. L’interessat s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.